Havnereglement

Skottebrygga Kystlag

Havnereglement for Skottebrygga båthavn

Administrativt
1. Formålet med dette reglementet er å sikre best mulig utnyttelse, sikring og vedlikehold av havnen samt og hindre enhver form for forurensing, forsøpling og andre uønskede hendelser i området.
2. Skottebrygga båthavn eies av Larvik Havn KF og drives av Skottebrygga Kystlag i henhold til leieavtale.
3. Båtplassene i Skotta er forbeholdt trebåter.
4. Avgjørelser i henhold til dette reglementet treffes av Skottebrygga Kystlag.
5. Kystlagets styre kan om nødvendig og på eget initiativ fatte vedtak om nødvendige tiltak for å oppnå målsettingene i dete reglementet.

Båtplasser
6. For å være kvalifisert til å få båtplass må søker være bosatt i Larvik kommune eller være tilknyttet kommunen gjennom eie av fritidseiendom i kommunen.
7. En videre forutsetning for tildeling er at søker tegner medlemskap i Forbundet Kysten med tilknytning til lokallaget Skottebrygga Kystlag.
8. Båten det søkes plass til må som et minimum være ansvarforsikret og være fullt sjødyktig.
9. Søknad om båtplass gjøres ved å fylle ut søknadsskjema på kystlagets hjemmeside https://www.skottebrygga.no.
10. Eventuelle endringer i kontaktinformasjonen gitt i søknad om båtplass etter at båtplass er tildelt må meldes Kystlaget snarest. Dette kan gjøres fra kystlagets hjemmeside.
11. Ved eventuell bytte av båt må det søkes om båtplass på nytt. Ved slik søknad betales ikke depositum.
12. Dersom leier av båtplass ønsker å bytte denne med en annen plass søkes på samme måte som under pkt. 9. Ved slik søknad betales heller ikke depositum.
13. Båteiere som får tildelt plass ved brygga mot Rørleggersenteret må stille sin plass til disposijon for gjestende skøyter under den årlige Collin Archer Havnefestival som vanligvis finner sted den siste helgen i juli. Plassen må forlates senest kl. 11 på lørdagen den helgen og vil være opptatt frem til søndagen kl. 14. Kystlaget vil sende ut melding om dette i god tid til de båteiere som blir berørt.

Leie og depositum
14. Ved tildeling av båtplass betales et depositum og leie for det første året. For båtplasser med akterfortøyning i vannet beregnes leien ut fra båtens største bredde med tillegg av min. 15 cm og maksimalt 50 cm avrundet oppover til nærmeste kvartmeter. For båtplasser til brygge betales leie i forhold til båtens største lengde med tillegg av min. 1,5 m. Gjeldende priser finnes på kystlagets hjemmesider.
15. Leie betales forskuddsvis for ett år av gangen med forfall 1. mai. Ved tildeling av båtplass etter 15. august betales halv årsleie.
16. Innbetaling av årsleie etter forfall regnes som mislighold av leieavtalen og kan føre til oppsigelse.
17. Innbetalt depositum betales tilbake når leieavtalen sies opp, men beløpet kan helt eller delvis avkortes hvis leietaker eller hens båt har forvoldt skade på kai eller utstyr som følge av manglende tilsyn eller sjødyktighet.

Fremleie
18. Fremleie av båtplass er ikke tillatt.
19. Tildelt båtplass kan ikke benyttes av andre enn leietakers båt, men kan lånes ut i tilsammen 1 uke pr. år til trebåt med rimelig tilsvarende dimensjoner til den båten det etter søknad ble tildelt båtplass til. Utlån skal meldes Kystlaget.
Overføring av leieavtale
20. Leieavtaler gjelder kun for de båter det ble søkt om og tildelt plass til og kan overføres til innenbysboende ektefelle, registrerte samboere, barn eller foreldre. Dersom leieretten ikke blir overført på grunn av dødsfall eller sykdom, må den som vil overføre leierett ha disponert plassen i minst 2 år.
21. Når båtplass leies av person på grunnlag av eiendomsrett eller festerett til fritidseiendom, kan leieavtalen, for den samme båten, overføres sammen med eiendomsretten til fritidseiendommen til utenbysboende ektefelle, barn eller foreldre, når dette finnes rimelig.

Oppsigelse av leieavtale
22. Hvis leietaker ønsker å si opp sin leieavtale, må dette gjøres innen 1. mars i det aktuelle år. Ellers vil årsleie måtte betales.
23. Kystlaget kan si opp leieavtalen hvis leietaker misligholder leieavtalen og/eller bryter reglene i dette havnereglementet. Oppsigelsen gjelder med virkning fra kommende båtsesong. Dersom leietaker bryter reglementet på ny eller gjør seg skyldig i andre vesentlige mislighold, kan Kystlaget si opp leieavtalen med øyeblikkelig virkning.
24. Hvis leietaker endrer sin tilknytning til kommunen, jfr. pkt.6, kan Kystlaget si opp leieavtalen md 2 måneders varsel.
25. Dersom det ved leieforholdets opphør fortsatt ligger fartøy eller annet på plassen uten hjemmel, kan Kystlaget ta fartøy/utstyr i forvaring for eiers regning og risiko, og evt. selge det.
26. Før fartøy eller utstyr som er tatt i forvaring med hjemmel i dette reglementet selges, skal eieren (leieren) tilskrives i rekommandert brev og gis minst 3 måneders frist til å ordne forholdet. I brevet skal eieren (leieren) gjøres kjent med konsekvensene av ikke å ordne forholdet.

Fortøyning
27. Båter skal være forsvarlig fortøyd og tilstrekkelig fendret mot nabobåter og bryggeanlegg og slik at den ikke ligger til hinder for annen trafikk i havna.
28. For båter som har akterfortøyning i vannet må akterfortøyningen være av synketau og av en slik lengde at den legger seg på bunnen og ned fra kaifronten når båten ikke ligger i havn. Det er ikke tillatt å bruke bøye/vøle på akterfortøyningen. Dank på akterfortøyningen kan med fordel brukes.
29. Det er ikke tillatt å legge ut egne moringer for akterfortøyning.
30. Bruk av anker i havna er ikke tillatt annet enn i nødstilfeller.

Lensing og tilsyn
31. Båter må til enhver tid holdes tilstrekkelig lenset slik at de ikke synker eller volder skade. Kystlaget kan, hvis det anses nødvendig, på eget initiativ og for båteiers regning og risiko, lense båter som er i ferd med å fylles og eventuelt heve båter som har sunket.
32. Båteier må sørge for tilstrekkelig tilsyn med egen båt for å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser oppstår.

Orden
33. Det skal til enhver tid holdes god orden i Skottebrygga båthavn
34. All manøvrering i havna skal skje med forsiktighet og med sakte fart så det ikke oppstår fare eller voldes skade, og, det skal i alle andre henseender utvises hensynsfullhet overfor andre som benytter havna, ferdes der og/eller bor i nærheten.
35. Fiskeredskap, tauverk og annet utstyr må ikke oppbevares på bryggene i havna uten etter forutgående avtale med Kystlaget og må under ingen omstendighet være til hinder for sikker ferdsel i området.

Forurensing
36. Det er ikke tillatt å tømme olje og oljeholdig vann, kjemikaler eller annet avfall i sjøen.
37. For å hindre at olje og/eller drivstoff følger med lensevann ut i havnebasenget må motor og drivstoffinstallasjoner være tette for lekkasjer. Om nødvendig må det installeres oppsamlingstrau under motorinstallasjonen for å hindre oljesøl i havna.
38. Innhold i septikanlegg må under ingen omstendighet tømmes i havna eller i nærheten av kysten.

Avfallshåndtering
39. Kystlaget har ingen renovasjonsordning for Skottebrygga. Båteiere må derfor ta med søppel hjem. Avfallsdunken plassert på moloen er primært ment for bruk av publikum og tømmes jevnlig av Larvik Havn.
40. Eventuell spillolje, kasserte batterier og annet spesialavfall må leveres godkjent mottak.

Tilkobling til landstrøm
41. Bare godkjente kabler og utstyr tillates tilkoblet landstrømanlegget. I motsatt fall kan Kystlaget foreta frakobling for eiers ansvar og risiko.
42. Bruk av strøm i sommerhalvåret, primært for vedlikeholdslading av batterier til drift av lensepumper, inngår i leieprisen. Bruk av strøm til enhver form for oppvarming er ikke tillatt.
43. For båter i vinteropplag på vannet må eier betale for forbruk av strøm i perioden 1. oktober til 31. mars og som avregnes ved bruk av strømkabel med strømmåler utlånt fra Kystlaget.

Dugnad
44. Driften av Skottebrygga båthavn er basert på frivillighet. Det forventes derfor av de som får tildelt båtplass der som et minimum bidrar med dugnadsinnsats vår og høst. Tidspunktene for dugnadene vil bli annonsert på kystlagets hjemmeside https://www.skottebrygga.no . I tillegg må leietakere delta i en ambulerende funksjon som havnevert, en ordning som er under etablering.

Vedtatt av kystlagets styre dato med virkning fra 01.05.2024