Vedtekter for Skottebrygga kystlag

 

1. Navn, geografisk arbeidsområde og tilknyting

Kystlagets navn er Skottebrygga kystlag. Skottebrygga er Larviks eldste offentlige havn, fra 1754, og det er vedtatt i Larviks kommuneplan at den skal være en historisk havn. Navnet antyder lagets geografiske arbeidsområde.
Skottebrygga kystlag er lokallag i Forbundet KYSTEN.

2. Formål.

Formålet til kystlaget er å arbeide for bevaring og utvikling av Skottebrygga som et maritimt kulturminne. Dette innebærer bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle og klassiske båter fortrinnsvis bygget i tre. I tillegg bevaring av bryggeanlegg og kystmiljø som er særegne for området.

For å nå dette formålet vil det, i tillegg til Larvik kommune og Larvik Havn, være naturlig å samarbeide med foreninger og aktører som har tilsvarende interesser.

Skottebrygga kystlag skal samarbeide med Forbundet KYSTENs landsstyre og sekretariat, formålsparagraf, vedtekter og planer for øvrig.

3. Medlemskap
Alle kan bli medlemmer av Skottebrygga kystlag. Forbundet KYSTEN har følgende medlemskategorier: Hovedmedlemmer. Ungdomsmedlemmer – inntil fylte 26 år. Familiemedlemmer. Som familiemedlem regnes ektefelle/samboer/partner til hovedmedlem og barn av disse som bor på samme adresse. Familiemedlemmer over 15 år har fulle demokratiske rettigheter, som stemme-, møte-, tale- og forslagsrett og rett til å la seg velge som representant.

Kontingent kreves inn av Forbundet KYSTEN sentralt. Bare den som har betalt kontingenten innen fastsatt frist, kan regnes som medlem av laget. Skottebrygga kystlag kan ikke kreve inn lokal kontingent.

4. Årsmøtet
Årsmøtet er lagets høyeste myndighet, og holdes innen utgangen av februar. Ordinært årsmøte skal avvikles hvert år med minst to ukers varsel.

Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmer som er til stede. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Det er kun de medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år som har stemmerett.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste, med saksdokumenter og forslag til vedtak, skal være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Årsmøtet vedtar dagsorden med alminnelig flertall. Årsmøtet behandler og gjør vedtak i de sakene som er ført opp på den vedtatte dagsorden.

Årsmøtet skal:
a. godkjenne innkalling
b. behandle styrets beretning for foregående år
c. behandle lagets regnskap for foregående år
d. behandle eventuelle innkomne forslag
e. behandle styrets forslag til budsjett og/eller arbeidsplan for kommende år
f. gjennomføre valg av styre, revisor og valgkomité

Protokoll fra årsmøte, eventuelt ekstraordinært årsmøte, sendes Forbundet KYSTEN. Revidert regnskap og godkjent beretning skal alltid sendes Forbundet KYSTEN sammen med protokoll fra ordinært årsmøte i laget.

5. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan kalles inn når et flertall av styrets medlemmer eller en tredel av kystlagets medlemmer forlanger det. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker som er årsak til innkallingen. Innkallingen skal skje skriftlig og med de samme frister som for ordinært årsmøte.

6. Styret
Etter forslag fra valgkomiteen skal årsmøtet velge leder, nestleder, fra tre til fem styremedlemmer, en til tre varamedlemmer, revisor og valgkomité. Leder og nestleder velges særskilt, for øvrig fordeler styret selv arbeidsområdene (kasserer, sekretær osv.).

Styret er beslutningsdyktig når tre er til stede, herunder leder eller nestleder. Styret følger de hovedlinjer som er trukket opp av årsmøtet for arbeidet, men opptrer ellers selvstendig for å fremme kystlagets målsettinger. Styret kan utpeke arbeidsutvalg eller grupper til spesielle oppgaver, og kan også knytte til seg rådgivere på særskilte arbeidsområder

(Det må framgå av det enkelte lokallags vedtekter hvor mange medlemmer som skal være med i styret, om kasserer skal være utenom styre osv.)

7. Valg og valgregler
Dersom det fremmes forslag om det, skal valg skje skriftlig, ellers skjer valg ved håndsopprekking. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddelen innholde det antall kandidater som det velges ved vedkommende avstemming.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mere enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Alle medlemmene kan velges til verv i laget.

8. Voksenopplæring
Forbundet KYSTEN er medlem av studieforbundet kultur og tradisjon. Studiearbeid kan foregå i kystlagenes regi. Kystlaget må til enhver tid følge de gjeldende regler om voksenopplæring fra Kunnskapsdepartementet.

Kystlagets styre har ansvaret for:
· å utpeke studieansvarlig i kystlaget
· at studieleder og kursledere får informasjon som kommer fra studieforbundet kultur og tradisjon eller forbundet KYSTEN sentralt
· å arrangere studietiltak i henhold til gjeldende regler og instrukser
· å sende inn rapporter og regnskap etter nærmere angitte frister

9. Endring av vedtektene
Endring av vedtektene kan kun skje med to tredels flertall på vanlig eller ekstraordinært årsmøte.

10. Kommersiell virksomhet
Det er forbudt uten styrets samtykke å utnytte kystlagets navn, kontakter eller virksomhet for øvrig i kommersiell sammenheng.

11. Eksklusjon
Styret kan ekskludere medlemmer som ved adferd eller på annen måte bryter med kystlagets vedtekter eller skader kystlagets anseelse. Dette skal begrunnes skriftlig og i god tid overfor den som foreslås ekskludert. Styrets avgjørelse kan ankes til årsmøtet som avgjør saken etter å ha blitt forelagt alle forhold som kan ha betydning.

12. Oppløsning.
Med to tredels flertall i to påfølgende årsmøter kan årsmøtet bestemme at kystlaget skal oppløses. Dersom laget vedtas oppløst, skal det samme årsmøtet treffe vedtak om disponering av lagets eiendeler og midler.

Vedtatt av landsstyret 10. november 2019